INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora

Adresa školy:
Masarykovo náměstí 1, 285 31, Nové Dvory u Kutné Hory

Právní forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Středočeský kraj

Adresa zřizovatele:

Úřad městyse Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 285 31 Nové Dvory

Zřizovací listina:
č.j. xxxxx ze dne xx. xx. xxxx

Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol:
č.j. xxxxx/xx-xx ze dne xx. xx. xxx, s účinností od xx. xx. xxxx

Ředitel:
Mgr. Jan Ingr, ingr@zsndvory.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Marcela Chmelařová, chmelarova@zsndvory.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
xxxxxxxxx, xxxxx@xxxxx.xx

Identifikace školy:
IZO 061 924 059

IČO:
709 89 052

REDIZO:
600 046 397

Součásti školy:
Základní škola , telefon: +420 327 571 262, email: skola@zsndvory.cz
Mateřská škola, telefon: +420 327 57 12 78
Školní jídelna, telefon: 327 57 12 64, email: jidelna@zsndvory.cz

Datová schránka:

g88mfu9

E-mail elektronické podatelny:
xxxxx@xxxxx.cz

Hlavní E-mail školy:
skola@zsndvory.cz

Webové stránky:
https://www.zsndvory.cz/

Vymezení předmětu činnosti:
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Její hlavní činností je výchova a vzdělávání žáků.

Informace poskytují:
Ing. Jan Ingr, ředitel školy, tel. 327 571 262, ingr@zsndvory.cz
Mgr. Marcela Chmelařová, zástupce ředitele, tel. 327 571 262, chmelarova@zsndvory.cz

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy jsou v pondělí – pátek 8:00 – 13:00 (jinak dle dohody)

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Úřadu Městysu Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, Nové Dvory, 285 31 prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

  • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
  • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti a sepsán o tom zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
  • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
  • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
  • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (§ 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.). 
  • V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách lze podat písemné odvolání nejpozději do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst 19. zákona č. 561/2004 Sb.)
  • Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb.

V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitel školy sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací.

Věcné náklady:

  • papír – formát A4
  • náklady spojené s odesláním požadované informace dle sazebníku České pošty, s.p.

Osobní náklady:
V případě, že poskytnutí požadované informace vyžaduje činnost nad rámec běžných povinností pověřeného pracovníka, se vychází z průměrné hodinové mzdy násobené časovou náročností vyhledání a poskytnutí informace. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem proti potvrzení na pokladně školy.

Veškeré platby žáků vyřizuje kancelář ředitele školy. Platby záloh na akce pořádané školou je možné uhradit bezhotovostně na účet školy  51-6080480207/0100 s variabilním symbolem žáka.

Výroční zpráva o činnosti školy je a všechny její přílohy jsou ke stažení v sekci Úřední deska nebo k nahlédnutí v ředitelně školy.